O PROJEKCIE

Tytuł projektu: Wpływ komunikacji nieformalnej na proces podejmowania decyzji o zakupie

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC 2012/07/D/HS4/01761

Czas trwania projektu: 2013-2016

Kierownikiem projektu jest dr Jolanta Tkaczyk

 

Głównym celem naukowym projektu było poszerzenie wiedzy na temat komunikacji nieformalnej, w szczególności
zidentyfikowanie i wyjaśnienie mechanizmu komunikacji nieformalnej wraz z jego uwarunkowaniami i skutkami, a także
wskazanie w jakim zakresie komunikacja ta ma wpływ na podejmowanie decyzji o zakupie. Celem dodatkowym jest
uporządkowanie terminów związanych z wykorzystaniem komunikacji nieformalnej na potrzeby marketingu.

W projekcie postawiono dwie główne hipotezy badawcze:

H1: Komunikacja nieformalna jest determinowana przez cechy demograficzne, wiarygodność źródła, zaangażowanie
nabywców w kategorię produktu oraz podatność na wpływ społeczny.
H2: Formy stymulowania i wykorzystania komunikacji nieformalnej przez przedsiębiorstwa zależą od branży, jaką te
przedsiębiorstwa reprezentują.

Projekt badawczy składał się z 2 głównych części odpowiadających postawionym hipotezom.

W pierwszej części przebadano metodą CAWI grupę konsumentów (1000 osób, w wieku 15-50 lat, odzwierciedlającej strukturę mieszkańców Polski ze względu na płeć oraz miejsce zamieszkania, dobranej w sposób losowo-kwotowy). Badanie zrealizowano w lipcu 2014 roku.
W drugiej części przebadano metodą CATI grupę przedstawicieli firm (500 menedżerów i pracowników, pracujących na stanowiskach związanych z marketingiem lub PR, w firmach średnich i dużych, oraz właścicieli lub osoby przez nich oddelegowane w przypadku firm małych). Badanie zrealizowano w grudniu 2016 roku.

 

Badania pilotażowe zostały zrealizowane za pomocą Webankieta.pl