ARTYKUŁY

Komunikacja nieformalna on –line (eWOM) – istota i znaczenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji komunikacji nieformalnej występującej w Internecie (ang. electronic word-of-mouth, eWOM) oraz przedstawienie jej form, motywów zaangażowania, a także jej znaczenia dla przedsiębiorstw i ich działań marketingowych.

Tkaczyk, J. (2010). Komunikacja nieformalna on-line (eWOM)-istota i znaczenie. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, (136), 43-52.

Facebook jako narzędzie WOM-marketingu

Celem artykułu było wskazanie możliwości wykorzystania na gruncie marketingu mediów społecznościowych na przykładzie serwisu Facebook, ze szczególnym uwzględnieniem działań bazujących na komunikacji nieformalnej (niekontrolowanej). W artykule przedstawiono zasady projektowania kampanii WOM marketingu i wskazano jej implementację na gruncie serwisów społecznościowych.

Tkaczyk, J. (2011). Facebook jako narzędzie Wom marketingu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (72 Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów-trendy i kierunki zmian), 389-399.

Komunikacja nieformalna – metaanaliza

Celem artykułu było dokonanie analizy ilościowej i jakościowej polskojęzycznych publikacji naukowych z zakresu komunikacji nieformalnej.

Tkaczyk J. (2014). Komunikacja nieformalna – metaanaliza, „Marketing i Rynek” nr 8.

Komunikacja nieformalna online – czy Polacy to Europejczycy?

Celem głównym artykułu było przedstawienie  zachowań polskich internautów, związanych z korzystaniem z kanałów komunikacji nieformalnej online na przykładzie serwisu Facebook w porównaniu do zachowania internautów z innych krajów europejskich.

Tkaczyk J. (2011). Komunikacja nieformalna online – czy Polacy to Europejczycy?, „Handel wewnętrzny” wrzesień-październik. s.191-197.

Komunikacja nieformalna online – istota, formy, motywacje

Fragment publikacji  Komunikacja cyfrowa firm i marek pod redakcją Jacka Kalla.

Wiarygodność źródeł informacji a proces podejmowania decyzji przez konsumenta

Celem artykułu było zaprezentowanie koncepcji wiarygodności źródła w kontekście komunikacji nieformalnej.

Tkaczyk, J. (2009). Wiarygodność źródeł informacji a proces podejmowania decyzji przez konsumenta. Rudawska, M. Soboń (red.), Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Warszawa.

Word-of-mouth w służbie marketingu

Celem artykułu było zaprezentowanie idei wykorzystania word-of-mouth w służbie marketingu.

Tkaczyk, J. (2007). Word-of-mouth w służbie marketingu. „Innowacje w marketingu 4.0” UG Wydział Ekonomiczny, Sopot.

Poziom zaangażowania konsumenta w zakup produktu a skłonność do generowania przekazów w komunikacji nieformalnej

Celem artykułu było sprawdzenie wpływu poziomu zaangażowania konsumenta w zakup produktu na skłonność do generowania przekazów w komunikacji nieformalnej na podstawie analizy 15 kategorii produktowych z wykorzystaniem wyników badania ankietowego CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.

Tkaczyk, J. (2015). Poziom zaangażowania konsumenta w zakup produktu a skłonność do generowania przekazów w komunikacji nieformalnej. Studia Ekonomiczne, 236, 153-163.

Uwarunkowania skuteczności dzialań wykorzystujących komunikację nieformalną

Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji komunikacji nieformalnej w przypadku wykorzystania jej w marketingu oraz przedstawienie determinant skuteczności tego typu działań.

Proces komunikacji nieformalnej jest nieodłącznym towarzyszem wszelkich aktywności podejmowanych przez firmę. Sposób, w jaki przedsiębiorstwo radzi sobie z zarządzaniem jej różnymi funkcjonalnymi obszarami może mieć wpływ na kształtowanie się WOM. Skuteczność działań bazujących na komunikacji nieformalnej będzie determinowana wieloma czynnikami, które w pewnym stopniu są pochodną uwarunkowań procesu komunikacji nieformalnej.

Tkaczyk, J. (2009). Uwarunkowania skuteczności działań wykorzystujących komunikację nieformalną. Handel Wewnętrzny, 6, 166-172.

Word-of-mouth – managerial perspective

To date, extant literature on the subject of word of mouth (WOM) has largely been devoted to the process of WOM communication from the consumer’s point of view. However, since companies are able to stimulate as well as employ WOM as one of marketing communication’s instruments, they may be perceived as both senders and receivers in this process. Therefore, the question is this: Can companies manage the process of word-of-mouth communication within the framework of their structures, and if so, how? This article’s aim is to identify various methods companies can use to exploit WOM on the basis of source literature and our own studies, as well as to discuss opportunities and risks related to the process of management of WOM communication. The project was funded by the National Science Centre on the basis of the decision DEC-2012/07/D/HS4/01761.

Mazurek, G., & Tkaczyk, J. (2016). Informal Channels of Communication Used by Enterprises. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, (2), 103-112.

Wykorzystanie komunikacji nieformalnej w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa

Celem rozważań jest zidentyfikowanie sposobów wykorzystania komunikacji nieformalnej w komunikacji marketingowej przez przedsiębiorstwa, a także wskazanie korzyści i możliwych problemów z tym związanych. W literaturze przedmiotu skupiano się do tej pory na procesie komunikacji nieformalnej z punktu widzenia głównie konsumenta. W artykule zaproponowano podział sposobów wykorzystania komunikacji nieformalnej przez przedsiębiorstwa oraz zilustrowano go wynikami badań zrealizowanych na grupie początkujących przedsiębiorców uczestniczących w projekcie „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych”.

Tkaczyk, J. (2013). Wykorzystanie komunikacji nieformalnej w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Handel Wewnętrzny, (3).